Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Dịch thuật chuyên ngành bảo hiểm

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung – quỹ bảo hiểm– nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường.

Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại; bằng cách mỗi người trong cộng đồng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung và từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may bị thiệt hại do rủi ro đó gây ra.

Bảo hiểm là một cách thức trong quản trị rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro, được sử dụng để đối phó với những rủi ro có tổn thất, thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng,…

Bảo hiểm được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng thông qua phí bảo hiểm.

Các khái niệm

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về bảo hiểm được xây dựng dựa trên từng góc độ nghiên cứu xã hội, pháp lý, kinh tế, kĩ thuật, nghiệp vụ…)

 • Định nghĩa 1: Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít
 • Định nghĩa 2: Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm. Người bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê

Bảo hiểm có thể định nghĩa là một phương sách hạ giảm rủi ro bằng cách kết hợp một số lượng đầy đủ các đơn vị đối tượng để biến tổn thất cá thể thành tổn thất cộng đồng và có thể dự tính được

Các định nghĩa trên thường thiên về một góc độ nghiên cứu nào đó (hoặc thiên về xã hội – định nghĩa 1, hoặc thiên về kinh tế, luật pháp – định nghĩa 2, hoặc thiên về kỹ thuật tính – định nghĩa 3).

Dịch thuật công chứng bảo hiểm

Đặc điểm của bảo hiểm

 • Bảo hiểm là một loại dịch vụ đặc biệt;
 • Bảo hiểm vừa mang tính bồi hoàn, vừa mang tính không bồi hoàn;

Vai trò của bảo hiểm

 • Bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống của người tham gia bảo hiểm;
 • Đề phòng và hạn chế tổn thất;
 • Bảo hiểm là một công cụ tín dụng;
 • Góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế giữa các nước thông qua hoạt động tái bảo hiểm.

Các hình thức bảo hiểm

Bảo hiểm kinh doanh

Khái niệm bảo hiểm kinh doanh

Trên góc độ tài chính, bảo hiểm kinh doanh là một hoạt động dịch vụ tài chính nhằm phân phối lại những tổn thất khi rủi ro xảy ra. Trên góc độ pháp lý, bảo hiểm kinh doanh thực chất là một bản cam kết mà một bên đồng ý bồi thường cho bên kia khi gặp rủi ro nếu bên kia đóng phí bảo hiểm. Do đó, bảo hiểm kinh doanh là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài chính thông qua sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

Đặc điểm của bảo hiểm kinh doanh

 • Người tham gia bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm;
 • Là một biện pháp hiệu quả nhất cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an toàn với đời sống cộng đồng.

Nguyên tắc của bảo hiểm kinh doanh

 • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm cũng như doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tuân theo luật pháp quy định cho doanh nghiệp nói chung, và cho doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc lấy số đông bù số ít;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ nguyên tắc an toàn tài chính.

Hình thức của bảo hiểm kinh doanh

Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm
 1. Bảo hiểm tài sản:
  • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu;
  • Bảo hiểm thân tàu, thuyền, ô tô,…;
  • Bảo hiểm hỏa hoạn.
 2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự;
 3. Bảo hiểm con người:
  • Bảo hiểm nhân thọ;
  • Bảo hiểm phi nhân thọ.
Căn cứ vào tính chất hoạt động
 1. Bảo hiểm tự nguyện;
 2. Bảo hiểm bắt buộc.

Dịch thuật tài liệu marketing

Cơ chế, phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm kinh doanh

Cơ chế hình thành quỹ bảo hiểm kinh doanh
 • Vốn kinh doanh;
 • Doanh thu và thu nhập.
Phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm kinh doanh
 • Ký quỹ;
 • Quỹ dự trữ bắt buộc;
 • Bồi thường tổn thất và trả tiền bảo hiểm;
 • Dự phòng nghiệp vụ;
 • Nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;
 • Chế độ phân phối lợi nhuận.

Bảo hiểm xã hội

Khái niệm bảo hiệm xã hội

Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật chất ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ khi gặp những rủi ro làm giảm hoặc mất khả năng lao động.

Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội

Theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Công ước Giơnevơ năm 1952
 • Chăm sóc y tế;
 • Trợ cấp ốm đau;
 • Trợ cấp thất nghiệp;
 • Trợ cấp tuổi già;
 • Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
 • Trợ cấp gia đình;
 • Trợ cấp sinh sản;
 • Trợ cấp tàn phế;
 • Trợ cấp cho người bị mất người nuôi dưỡng.
Ở Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện 6 chế độ
 • Bảo hiểm thất nghiệp;
 • Trợ cấp ốm đau;
 • Trợ cấp thai sản;
 • Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
 • Trợ cấp hưu trí;
 • Trợ cấp tử tuất.

Bảo hiểm thương mại

Khái niệm bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm thương mại hay hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm thương mại chỉ những hoạt động mà ở đó các doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro trên cơ sở người được bảo hiểm đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hay trả tiền bảo hiểm khi xảy ra các rủi ro đã thỏa thuận trước trên hợp đồng.

Nội dung bảo hiểm thương mại

Nội dung của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ngoài mối quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng của mình (gọi là Người mua bảo hiểm) còn được thể hiện trong mối quan hệ giữa người bảo hiểm gốc và người nhận tái bảo hiểm khi thực hiện tái bảo hiểm và bao hàm các hoạt động của trung gian bảo hiểm như: môi giới, đại lý…. Nhà bảo hiểm thương mại hoạt động kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận trong việc đảm bảo rủi ro cho khách hàng của mình.

Bảo hiểm y tế

Khái niệm bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài lực từ sự đóng góp của những người tham gia bảo hiểm để hình thành quỹ bảo hiểm, và sử dụng quỹ để thanh toán các chi phí khám chữa bệnh cho người được bảo hiểm khi ốm đau.

Đặc điểm của bảo hiểm y tế

 • Vừa mang tính chất bồi hoàn, vừa mang tính chất không bồi hoàn;
 • Quá trình phân phối quỹ bảo hiểm y tế gắn chặt với chức năng giám đốc bằng đồng tiền đối với mục đích tạo lập và sử dụng quỹ.

Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm y tế

 • Vì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng;
 • Chỉ bảo hiểm cho những rủi ro không lường trước được, không bảo hiểm những rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra;
 • Hoạt động dựa trên nguyên tắc số đông bù số ít.

Đối tượng của bảo hiểm y tế

Đối tượng của bảo hiểm y tế là sức khỏe của người được bảo hiểm (rủi ro ốm đau, bệnh tật,…).

Hình thức của bảo hiểm y tế

 • Bảo hiểm y tế bắt buộc;
 • Bảo hiểm y tế tự nguyện.

Phạm vi của bảo hiểm y tế

 • Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội của mọi quốc gia trên thế giới do chính phủ tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của mọi tầng lớp trong xã hội để thanh toán chi phí y tế cho người tham gia bảo hiểm;
 • Người tham gia bảo hiểm y tế khi gặp rủi ro về sức khỏe được thanh toán chi phí khám chữa bệnh với nhiều mức khác nhau tại các cơ sở y tế;
 • Một số loại bệnh mà người đến khám bệnh được ngân sách nhà nước đài thọ theo quy định; cơ quan bảo hiểm y tế không phải chi trả trong trường hợp này.

Dịch thuật chuyên nghiệp

Các điều khoản loại trừ phổ biến

Bảo hiểm nhân thọ:

 • Tử hình
 • Bị nhiễm HIV
 • Tự tử trong vòng 24 tháng
 • Trục lợi bảo hiểm

Các thuật ngữ bảo hiểm thường gặp trong đơn bảo hiểm

 • Số tiền bảo hiểm
 • Mức miễn thường/Mức khấu trừ
 • Hạn mức trách nhiệm
 • Khấu hao tài sản
 • Tỉ lệ phí bảo hiểm

So sánh với cá cược

Một số người cho rằng việc tham gia bảo hiểm cũng giống như một loại cá cược. Công ty bảo hiểm sẽ đặt cược rằng bạn hoặc tài sản của bạn sẽ không phải gánh chịu tổn thất trong khi bạn đang sử dụng tiền vào việc khác. Có thể hiểu một cách đại khái rằng: sự chênh lệch giữa phí bảo hiểm và khoản tiền giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm được tính theo tỉ lệ ( tương tự như việc chơi cá ngựa với tỉ lệ 10:1).

Chính vì lí do này, rất nhiều các nhóm tôn giáo (bao gồm Amish và Hồi giáo) đã không tham gia bảo hiểm, thay vào đó họ trông chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng khi có thảm họa xảy ra. Hay nói cách khác, cộng đồng này sẽ hỗ trợ họ phục hồi lại tổn thất bị mất.

Tuy nhiên, cách thức này không hỗ trợ một cách hiệu quả đối với các rủi ro lớn. Ngay cả các công ty bảo hiểm ở Phương Tây cũng gặp khó khăn khi đối phó với các rủi ro lớn. Ví dụ như lũ lụt xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến gần như toàn bộ thành phố, và công ty bảo hiểm sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải thực hiện việc bồi thường. Ví dụ điển hình đó là lũ lụt ở New Orleans, 2005. Tương tự, các tổn thẩt do chiến tranh và động đất cũng bị loại trừ. Tuy nhiên, vẫn có thể bảo hiểm cho những tổn thất lũ lụt và động đất thông qua hình thức tái bảo hiểm.

Kết luận

Trong các trò chơi cá cước, thì mức tỉ lệ đã được xác định ngay từ đầu trò chơi và không chịu tác động bởi người chơi. Còn đối với việc tham gia bảo hiểm, ví dụ như bảo hiểm cháy, người tham gia bảo hiểm được yêu cầu là phải tìm cách giảm thiểu rủi ro: lắp các thiết bị báo cháy và sử dụng các vật liệu chống cháy để giảm thiểu những tổn thất gây ra bởi cháy. Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm cũng giúp thực hiện việc giảm thiểu tổn thất khi có rủi ro gây nên.

Như vây, bảo hiểm tương tự như cá cược ở góc độ rủi ro, nhưng có sự khác biệt về động cơ (tìm kiếm rủi ro hay tránh né rủi ro). Đối với trò cá cược, bạn không có sự lựa chọn nào khác hoặc thua hoặc thắng. Nhưng đối với bảo hiểm, bạn có thể quản lí rủi ro mà bạn không thể nào tránh được hoặc rủi ro thuần túy mà bạn không đoán trước được khả năng xảy ra. Quản trị rủi ro là việc xác định và kiểm soát rủi ro. Tránh né, giảm thiểu hay chuyển giao rủi ro là cách thức tạo sự dự đoán tốt hơn cho người tiêu dùng hay doanh nghiệp để họ đạt tối đa lợi ích trong các cơ hội của mình.

Sự cần thiết của việc mua Bảo hiểm: Bảo hiểm là hình thức chuyển giao rủi ro. Mua bảo hiểm thực chất là mua sự an tâm, là đổi lấy cái sự không chắc chắn có khả năng xảy ra thiệt hại bằng sự chắc chắn thông qua việc bù đắp bằng tài chính.

Công ty dịch thuật chuyên ngành bảo hiểm chuyên nghiệp tại việt nam

Quý khách đang cần một Công ty dịch thuật chuyên ngành bảo hiểm chuyên nghiệp và giá thành tốt nhất tại Việt Nam đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Sài gòn, Đà Nẵng?… Quý Khách có thể tìm thấy được điều đó tại Công ty dịch thuật và Phiên Dịch Châu Á,công ty đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật bảo hiểm cho các công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam.

Tại sao phải cần dịch thuật trong lĩnh vực bảo hiểm?

Bảo hiểm là một chuyên ngành rộng bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống như: bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xe cơ giới, bào hiểm du lịch, bảo hiểm xã hội… Do đặc thù là một lĩnh vực rộng và nhiều các công ty cạnh tranh gay gắt. Vì vậy lĩnh vực dịch thuật bảo hiểm – chứng khoán cũng gai góc không kém. Bởi vì lĩnh vực này vừa kết hợp với các điều khoản luật, kết hợp với quy tắc và điều khoản riêng của từng công ty. Sai sót trong dịch thuật lĩnh vực này sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho công ty và cá nhân.

Chuyên ngành bảo hiểm

Vì sao nên chọn công ty dịch thuật Châu Á để dịch thuật chuyên ngành bảo hiểm?

Với ưu thế là Công ty Dịch thuật và Phiên Dịch Quốc tế, Chúng tôi có đội ngũ biên Phiên dịch tại nước ngoài vì vậy, ngoài việc tìm kiếm tài liệu từ các nguồn ngôn ngữ khác nhau, chúng tôi còn có hệ thống tra cứu tại các thư viện lớn ở các quốc gia khác nhau, đây là nguồn tư liệu vô cùng quý giá và vô tận cho Quý Khách để tra cứu và tham khảo về lĩnh vực thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu (International Trade)

Ngôn ngữ mà chúng tôi nhận dịch thuật chuyên ngành bảo hiểm:

Chúng tôi nhận dịch thuật chuyên ngành bảo hiểm bao gồm:  Dịch Tiếng Anh, Dịch Tiếng Pháp, Dịch Tiếng Nga, Dịch Tiếng Đức, Dịch Tiếng Hungary, Dịch Tiếng Bulgaria, Dịch Tiếng Ukraina, Dịch Tiếng Ý, Dịch Tiếng Séc, Dịch Tiếng Trung, Dịch Tiếng Đài Loan, Dịch Tiếng Nhật, Dịch Tiếng Hàn, Dịch Tiếng Thái Lan, Dịch Tiếng Lào, Dịch Tiếng Malaysia, 

Dịch Tiếng Indonesia, Dịch Tiếng Myanma, Dịch Tiếng Tây Ban Nha, Dịch Tiếng Bồ Đào Nha, Dịch Tiếng Thụy Điển, Dịch Tiếng Đan Mạch, Dịch Tiếng Phần Lan, Dịch Tiếng Hà Lan, Dịch Tiếng Nauy, Dịch Tiếng Arập, Dịch Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật tiếng Campuchia, dịch tiếng Ba Lan

Các nguồn tra cứu và tham khảo chủ yếu trong lĩnh vực dịch thuật chuyên ngành bảo hiểm như sau:

-Dịch thuật bảo hiểm từ Website

-Dịch thuật bảo hiểm từ hệ thống thư viện lớn trên thế giới

-Dịch thuật bảo hiểm từ sách báo, tạp chí…

-Dịch thuật bảo hiểm từ nguồn video, clips, phim tư liệu..

-Dịch thuật bảo hiểm từ các luận văn chuyên đề

Dịch thuật tài liệu bảo hiểm chuyên nghiệp

Tại sao khách hàng lựa chọn dịch thuật bảo hiểm của chúng tôi?

1.Đội ngũ Biên Phiên dịch đều qua tuyển chọn và có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực dịch thuật.

2.Báo giá linh hoạt và ưu đãi cho khách hàng lâu năm và với số lượng lớn

3.Cam kết hoàn tiền 100% nếu sai sót dịch lớn hơn 9%

4.Bảo mật tuyệt đối với thông tin của khách hàng

5.Đảm bảo về thời gian và tiến độ dịch thuật, hiệu đính bằng các Bộ Quy trình kiểm soát chất lượng hàng đầu EN 15038: 2006, ISO 9001: 2008 được các tổ chức quốc tế công nhận như BVQI, APAVE..

6.Bảo hành sản phẩm vĩnh viễn, lưu trữ hồ sơ cho khách hàng trong vòng 10 năm

7.Hỗ trợ dịch thuật 24/24 đối với tất cả các dịch vụ Biên Phiên dịch

8.Tư vấn miễn phí các dịch vụ với đội ngũ tư vấn nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm trong công việc

Dịch thuật Châu Á hân hạnh được phục vụ quý khách!

0/5 (0 Reviews)